مرکز روان سنجی و روان شناسی (مرور) با هدف ارائه خدمات مشاوره ای به علاقمندان حوزه پژوهش در علوم رفتاری، تدریس آمار در علوم رفتاری، تدریس روان سنجی، اجرای آزمون های شناختی و روان شناختی و تفسیر آن ها، کمک به تحلیل داده های جمع آوری شده از پژوهش ها، کمک به نگارش و تدوین گزارش های سازمانی و طرح های پژوهش حاضر با همکاری با علاقه مندان حوزه ی علوم رفتاری است.