اندازه اثر

ارسال شده در: عمومی | ۰

در طرح های آزمایشی که در حوزه علوم رفتاری انجام می شود، اغلب سوال نهایی این است که آیا متغیر مستقل یا همان رویکرد درمانی مناسب بوده است یا نه؟ برای پاسخ به این سوال این اشتباه رایج وجود دارد که سطح معناداری تاثیر تفسیر می شود، در حالی که سطح معناداری و رد فرض صفر متاثر عوامل زیادی از جمله حجم نمونه است و نباید آن را به راحتی بر تاثیر گذاری درمان تفسیر کرد. برای این کار از اندازه اثر (Effect size) به عنوان ملاکی برای شدت تاثیر متغیر مستقل استفاده می شود تا در نهایت در فراتحلیل ها از آنها استفاده شود. در آزمون های مختلف از فرمول های مختلف (برای مثال d کوهن) برای محاسبه اندازه اثر استفاده می شود. برای تبدیل اندازه های اثر به یکدیگر (برای مثال d کوهن به ایتا) به دلیل متاثر بودن از روابط خطی یا غیر خطی بین متغیرها فایل پیوست به صورت از پیش تنظیم شده این کار را انجام می دهد، کافی است مقدار هر اندازه ی اثری را داده (d کوهن) و اندازه اثر دیگری (ایتا) را دریافت کنید. برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

دیدگاهی بنویسید