برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی

ارسال شده در: عمومی | ۰

برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی

چکیده
مقیاس لیکرت به دلیل سهولت در اجرا و نمره گذاری از پرکاربردترین مقیاس ها در سنجش نگرش است اما پژوهشگران همواره به دلیل ابهامات در استفاده از این مقیاس سوال هایی را مطرح کرده اند. این مقاله در پی بررسی تاریخچه پژوهش های صورت پذیرفته در حوزه ی سوال های بالا بود. نتایج به دست آمده نشان داد که پژوهش های صورت پذیرفته را می توان با توجه به موضوعیت به سه دسته تعداد بهینه گزینه ها، وجود یا عدم وجود گزینه های میانی و نگارش سوال های منفی در ارتباط با تاثیراتشان بر روایی و اعتبار تقسیم بندی کرد. نتایج به دست آمده نشان داده است که با توجه به سازه های مورد ارزیابی تعداد گزینه ها متغیر است و هر چند تعداد گزینه های زیادتر موجب اعتبار بیشتر می شود اما بر روایی آزمون تاثیر منفی یا مثبت می تواند بگذارد، بعلاوه گزینه های میانی در مطالعاتی که سنجش میزان محافظه کاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار است (مسائل سیاسی) از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین نگارش سوال های منفی اگر چه می تواند مناسب باشد اما می تواند در برآورد ساختار عاملی مقیاس تولید عامل های کاذب کرده و روایی آزمون را تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه در سنین پایین تر اغلب موجب کاهش برآورد توانایی آزمودنی شده و بر نمره فرد تاثیر منفی می گذارد.
کلیدواژه: تعداد بهینه گزینه ها؛ روایی و اعتبار؛ گزینه میانی، گزینه های منفی
برای دریافت مقالهاینجا کلیک کنید.
رمز فایل:morur.ir

دیدگاهی بنویسید