برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی

ارسال شده در: عمومی | ۰

برآورد توانایی، روایی و اعتبار در مقیاس های نگرش سنج: نقش تعداد گزینه ها، گزینه های میانی و گزینه های منفی چکیده مقیاس لیکرت به دلیل سهولت در اجرا و نمره گذاری از پرکاربردترین مقیاس ها در سنجش نگرش است … Continued